Zaštita okoliša Ispis


Sagledavanje globalnih ekoloških problema, koji su posljedica odnosa prema prirodnim resursima kao što su uništavanje ozonskog omotača, globalno zagrijavanje, izumiranje biljnih i životinjskih vrsta, zagađenje ekološkog sustava, kisele kiše ili otpad, potaklo nas je na analizu vlastitih tehnologija i načina rada te na razmišljanje o vlastitom utjecaju na okoliš.

Tvornica željezničkih vozila Gredelj sagledala je vlastite aspekte okoliša, postavila je ciljeve i programe za usklađivanje sa zakonskim zahtjevima i zahtjevima međunarodne norme ISO 14001 i uspostavila sustav upravljanja okolišem u srpnju 2005. godine. Svoju dosljednost u brizi za ljude i okoliš tvrtka kontinuirano potvrđuje, a valjanost važećeg certifikata ističe 01. srpnja 2020.

 

 

 

ASPEKTI OKOLIŠA

Svjesni odgovornosti i brige za očuvanje okoliša na koji utječemo svojom djelatnošću, u postojeći sustav upravljanja okolišem ugradili smo osnovne obveze čiji sastavni dio čine postupanje s otpadom, kontrola otpadnih i podzemnih voda, mjerenje emisija u zrak iz stacionarnih izvora i uporaba opasnih kemikalija. Vodi se evidencija o emisijama u okolišu sukladno postojećim propisima, ali i standardima Europske unije putem registra onečišćivača okoliša (ROO).

 

 

OTPAD

Postupanje s otpadom provodi se u skladu sa zakonskim propisima Republike Hrvatske. U cilju minimiziranja negativnih učinaka na okoliš uspostavljen je sustav gospodarenja otpadom u kojem značajno mjesto zauzima stalna edukacija zaposlenika, posebno onih koji rade u procesima popravka željezničkih vozila gdje nastaje opasni otpad. Komunalni otpad koji nastaje u tvornici odlaže se na odgovarajuće odlagalište.

 

 

 

VODA

Kvalitetu otpadne vode koja se ispušta u sustav javne odvodnje ispituju ovlaštene institucije uzimanjem trenutačnih uzoraka, za vrijeme trajanja tehnološkog procesa, u kontrolno mjernom oknu. Isti se analiziraju putem vanjskog ovlaštenog laboratorija na sve pokazatelje propisane Vodopravnom dozvolom. Vrijednost ispuštene otpadne vode u gradski sustav mora stalno udovoljavati zahtjevima i standardima kvalitete ispuštenih voda pa se nadzire i prati kvaliteta otpadnih voda koja je sastavni dio ukupne brige o zaštiti okoliša. Izvještaji analize i količine otpadnih voda dostavljaju se Hrvatskim vodama.

 

 

ZRAK

Redovito se prate, mjere i kontroliraju emisije u zrak iz stacionarnih izvora. U sklopu provedbe Montrealskog protokola u Republici Hrvatskoj te izrađenog Nacionalnog programa za ukidanje potrošnje tvari koje oštećuju ozonski omotač (TOOO) ishođeno je Rješenje za obavljanje djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja i opreme koji sadrže kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove od Ministarstva zaštite okoliša i prirode. U Registar postrojenja (REGVOC) upisane su i aktivnosti u kojima se koriste organska otapala ili proizvodi koji sadrže hlapive organske spojeve te se redovito izrađuju godišnje bilance i izvješća o emisijama hlapivih organskih spojeva (EHOS).

 

 

OPASNE KEMIKALIJE

U svrhu nadzora nad uporabom opasnih kemikalija pri obavljanju djelatnosti u TŽV Gredelj d.o.o. ishođeno je Rješenje za korištenje opasnih kemikalija u poslovno proizvodnim prostorima od Ministarstva zdravlja, Sektora županijske inspekcije, Službe za Grad Zagreb kojim je utvrđeno da su ispunjeni propisani zahtjevi glede prostora, opreme, zaposlenika, zaštite na. Svi zaposlenici, koji pri svom radu koriste opasne kemikalije, završili su tečaj za stjecanje znanja o zaštiti od opasnih kemikalija pri Hrvatskom zavodu za toksikologiju i antidoping (HZTA).

U tvornici se primjenjuje načelo zamjene štetnih radnih tvari s manje štetnima, prilikom uvođenja novih tehnologija i nabave nove opreme.

Attachments:
Download this file (Ciljevi  okolisa 2018.pdf)Ciljevi sustava upravljanja okolišem[Ciljevi sustava upravljanja okolišem]
Download this file (Politika okolisa 2018.pdf)Politika okolisa 2018.pdf[Politika okoliša 2018]